O nás

Občianske združenie UP-Down syndrom vzniklo v apríli 2007 transformáciou zo svojpomocnej skupiny rodičov s Downovým syndrómom, ktorá spolu pracovala už od roku 2002. Cieľom združenia je podpora a pomoc ľuďom s Downovým syndrómom a s iným mentálnym alebo telesným postihnutím najmä v sociálnej oblasti, pričom prioritnou je oblasť vzdelávania, zamestnávania a hlavne v oblasti integrácie a inklúzie.

Snahou občianskeho združenia je postupné vytvorenie centra pre poskytovanie komplexnej poradenskej, osvetovej a inej odbornej pomoci s následným vytvorením miest pre ďalšie vzdelávanie, chránené zamestnanie a chránené bývanie.

Občianske združenie sa zameriava aj na presadzovanie a skvalitnenie integrácie ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti a snaží sa o vytvorenie podmienok pre ich plnohodnotný život.

Aktivity občianskeho združenia UP-Down syndrom sa v súčasnosti zameriavajú najmä na:

  • vzájomnú pomoc a spolupatričnosť rodičov detí s Downovým syndrómom a iným mentálnym a telesným postihnutím v bežnom živote,
  • zabezpečovanie špecializovaných kurzov pre rodičov aj deti podľa aktuálnej potreby (grafomotorika pre mentálne znevýhodnené deti, hipoterapia a hiporehabilitácia, kurzy plávania, komunikačné kurzy pre rodičov zamerané na vývin a rozvíjanie reči detí, predškolská príprava pre deti so špeciálnymi potrebami a pod.)
  • organizovanie voľnočasových kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a aktivít pre deti a rodičov (nácviky detského divadelného súboru Divadlo Dúhadlo, nácviky detského folklórno – tanečného krúžku Podkovička, spoločné návštevy divadelných predstavení, rekondičné pobyty, tvorivé tématické integrované dielne a pod.)
  • aktívnu pomoc pri umiestňovaní detí s Downovým syndrómom do predškolských zariadení a škôl rôznych typov (spolupráca s vybranými špeciálnymi a bežnými materskými a základnými školami),
  • kontaktáciu, komunikáciu a spoluprácu s ostatnými podobne zameranými organizáciami doma aj v zahraničí (Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Lebenshilfe Berlín)
  • spoluprácu s dobrovoľníkmi (prevažne s poslucháčmi Pedagogickej fakulty UK v Bratislave – odbor Špeciálna pedagogika)

V súčastnosti združenie zastrešuje viac ako 30 rodín s dieťaťom s diagnózou Downov syndróm. Počet členov je viac ako 80.

Ak sa chcete stať členom nášho združenia, vyplňte, prosím, prihlášku a doručte ju niektorému zo štatutárov (priamo, alebo prostredníctvom iného člena). Prihlášku nájdete tu OZ Up-Down syndrom – žiadosť o prijatie